Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

SOBÁŠ

AAA

Čo je potrebné k nahláseniu sobáša?

O cirkevný sobáš požiadajú snúbenci čím skôr na farskom úrade najmenej však 3 mesiace pred sobášom. Snúbenci nahlásia kňazovi dátum a čas sobáša, po rozhovore zhodnotíme, či bude sobáš so sv. omšou alebo len sobášny obrad. Nechajú telefónny kontakt na jedného z nich.


Prvý krok - matričný úrad Sabinov, tel. 051 / 48 80 438

Na matričnom úrade v Sabinove vyplnia Žiadosť o uzavretie manželstva (štátnu zápisnicu).
K tomu potrebujú rodné listy a platné občianske preukazy. Potvrdenú žiadosť prinesú na faru.

 

Druhý krok – farský úrad Hubošovce, tel. 051 /45 95 230

Telefonicky sa dohodnú s kňazom, kedy prídu na faru spísať cirkevnú zápisnicu. So sebou prinesú vypísanú žiadosť z matriky a krstné listy (len tí, ktorí nie sú pokrstení v našej farnosti). Krstný list nesmie byť s dátumom vystavenia starším ako 6 mesiacov do sobáša. Ak ani jeden zo snúbencov nie je z našej farnosti požiadajú svojho farára o povolenie (licenciu) uzavrieť manželstvo v našej farnosti (stačí od jedného zo snúbencov). Ak chce uzavrieť manželstvo katolík s osobou iného vierovyznania alebo nepokrsteným, je potrebné vyplniť s kňazom Žiadosť o dišpenz/povolenie k sobášu, ktorá sa čím skôr odošle na Arcibiskupský úrad. Ohlášky sú tri nedele pred sobášom. Do inej farnosti ich posielame poštou. Najneskôr týždeň pred sobášom prinesú údaje o svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa). Svedok musí mať najmenej 18 rokov.


Predmanželská príprava (náuka)

Od snúbencov sa vyžaduje, aby pred uzavretím manželstva absolvovali predmanželskú prípravu (náuku). Z našej farnosti absolvujú snúbenci náuku vo farnosti Prešov sv. Mikuláša, Prešov Kráľovnej pokoja, nakoľko sa odporúča stretnutie s lekárom, psychológom a manželmi v mestských farnostiach. Dostanú potvrdenie o absolvovaní náuk. Ak snúbenci žijú dlhodobo mimo územia svojej farnosti môžu absolvovať prípravu (náuku) vo farnosti svojho aktuálneho pobytu. Po jej absolvovaní prinesú od tamojšieho kňaza potvrdenie.